BARTOŠOVICE - PARC. Č. 663/4, PARC. Č. 654/1, SOUČÁSTÍ POZEMKU JE STAVBA: BEZ ČP/ČE, ZEM. STAV. - PR

Cena: 385 000 Kč (2 550 Kč/m²)

Předmětem elektronické aukce jsou nemovité věci:

• parc. č. 663/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha,
• parc. č. 654/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba: bez čp/če, zem. stav. – stavba stojí na pozemku parc. č.: 654/1, 654/2, LV 259, 654/3, LV 618,

v k. ú. Bartošovice, obec Bartošovice vedené u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Nový Jičín a zapsané na LV č. 60000.

Pozemky parc. č. 654/1 a parc. č. 663/4 se nachází v zastavěném území obce Bartošovice. Oba pozemky na sebe vzájemně navazují.

Pozemek parc. č. 654/1 má dlouhý nepravidelný tvar. Jedná se o zastavěnou plochu, na které stojí stavba stodoly – bývalého teletníku. Stavba stojí na třech pozemcích. Stavba je součástí pouze jednoho pozemku, a to pozemku parc. č. 654/1, který je ve vlastnictví ČR ÚZSVM. Zbývají část stavby je umístěna na sousedních navazujících pozemcích p.č. 654/2 a p.č. 654/3, oba v obci a k.ú. Bartošovice, které jsou v katastru nemovitostí vedeny na listech vlastnictví č. 259 a č. 618.

Předmětná stavba (bývalý teletník), je obdélníkového půdorysu spolu s přístavkem. Stavba je neužívaná a ve velmi špatném technickém stavu. Příjezd ke stavbě, mj. i pro nákladní dopravu, je možný z hlavní zpevněné komunikace. Přístup přímo ke stavbě je omezený, neboť se stavba nachází v uzavřeném a oploceném zemědělském areálu VFU Brno a přímý přístup ke stavbě je možný převážně přes pozemky v jejich vlastnictví.

Stavba se skládá z hlavní části a přístavku. Stavba je nepodsklepena, má betonové jednolité podlahy, které jsou místy poničeny. Stavba je jednopodlažní, zděná z cihel a tvárnic. Střecha hlavní části stavby je tvořena dřevěnými trámy (24 trámů + 6 krovů) a pokryta střešní plechovou krytinou, střecha přístavku je tvořena dřevěnými trámy (17 trámů + 2 krovy) a je pokryta střešní lepenkou. Pod střechou jsou umístěny okapy, které jsou zrezivělé a poničené, v některých místech zcela chybí. Na střeše jsou umístěny 2 hromosvody, 2 střešní okna a zábrany na sníh.

Venkovní i vnitřní omítky jsou ve špatném stavu, na částech zdiva zcela chybí a dokrývají tak cihly (na některých místech je patrné úplné poškození zdiva). Vstup do hlavní budovy a přístavku je umožněn přes železná vrata, která jsou umístěna na pojezdech (u hlavního části jsou 1 vrata, přístavek má 2 vrata – je průchozí). Okna na přístavku jsou tvořena železnou mřížkou, která je vyplněna skleněnými tabulkami, u hlavní stavby je většina oken zazděna. V minulosti byla stavba napojena na elektrickou energii, dnes je elektřina odpojena.

Střecha na hlavní části stavby prošla opravou, kde proběhla oprava krovů a střešní krytiny. Bylo provedeno zpevnění zasažených nosných trámů z obou stran fošnami, instalování podpěry trámů a montáž chybějící střešní plechové krytiny.

Na pozemku p.č. 663/4 v k.ú. Bartošovice se nachází zatravněná plocha, která navazuje na sousední pozemek p.č. 654/1. Rovněž tento pozemek se nachází v oploceném areálu VFU Brno. Na pozemku se nachází okrasný trvalý porost.

Dle územního plánu náleží pozemky parc. č. 663/4 a 654/1 v k. ú. Bartošovice do zastavěného území obce, do plochy V – plochy výroby a skladování zemědělské i průmyslové.

Předmětné pozemky v k. ú. Bartošovice nejsou zatíženy vedením inženýrských sítí.

Nejnižší podání (vyvolávací cena) je 385.000,- Kč.

Začátek aukce se stanovuje na den 23. 3. 2021 ve 14:00 hod, konec aukce se stanovuje na den 25. 3. 2021 v 10:00 hod.

Podrobnosti o aukci, o jejich podmínkách a lhůtách, a podrobnosti o nabízeném majetku obdržíte na adrese vyhlašovatele u Bc. Venduly Abrahámové, odbor OP Nový Jičín, Husova 1079/11, 741 01 Nový Jičín, místnost č. 103, tel. 556 787 120 a na internetových stránkách www.nabidkamajetku.cz

ID: 16350447 Naposledy upraveno 23.02.2021 v 16:05

556 787 120
http://nabidkamajetku.cz

Odpovědět na inzerát

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nový Jičín
Husova 1079/11, 741 01, Nový Jičín
www.uzsvm.cz/novy-jicin-317-211-85/

Více informací o Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nový Jičín

Další podobné inzeráty: pozemky v Novém Jičíně

Prohlédněte si také inzerci nemovitostí v nejbližším okolí: pozemky Bohumín, pozemky Ostrava-město, pozemky Frýdlant nad Ostravicí, pozemky Kopřivnice.
Nenašli jste, co jste hledali? Prohlédněte si další inzeráty na našem online bazaru.